• Mordecai M. Kaplan (1881-1983) was one of the most influential Jewish thinkers of the 20th century.  We believe that his thought may be even more important in the 21st century.

הפורום הישראלי להגות יהודית בת זמננו על שם מרדכי קפלן

מרדכי קפלן היה מחשובי ההוגים של הקיום היהודי במאה העשרים. במרכז הגותו עמדה המחויבות לציווליזציה היהודית, המאמץ לשקם את כוחה להפרות את חיי היחידה והיחיד, ולכונן במציאות בת זמננו קהילה, חברה ועם.

בלב תפישתו ניצבת הטענה שאמונה באל עניינה מיצוי כל כוחות הטוב שבאדם, למען נבחר בטוב, נפעל להעלאת רמתנו המוסרית, ניטע גאולה בחיינו. לשם אלה תבע קפלן לחדש את החיים היהודיים, לבנות את בניינה של היהדות בכל דור מחדש, להעניק לאבני-הבניין שלה משמעות מקדשת ורלוונטית שתעצב את חיינו.

תביעה זו הופנתה אל היהודים באשר הם, בעיקר בתפוצה הגדולה והחשובה ביותר החיה בצפון אמריקה. תביעה זו פונה ביתר שאת אל החברה הישראלית, אל המאמץ לכונן חיי עם יהודיים בארצנו ולפלס דרך למדינה שרוב אזרחיה יהודים.

הפורום הישראלי להגות יהודית בת זמננו שואף לחידוש השיח ההגותי היהודי בישראל. הפורום שואב מתובנות היסוד של מרדכי קפלן; אופקיו פרושים אל מלוא המרחב של ההגויות המבקשות לכונן חיים יהודיים אחראיים, כביטוי פרטיקולרי לשותפותנו במרקם הכלל אנושי.

 ספרי קפלן בעברית ומבחר מקורות מחקריים על הגותו

מבחר פרקי הגות לחגי ישראל מאת מרדכי קפלן

הגות יהודית בת זמננו ושיחתה עם מרדכי קפלן