• Mordecai M. Kaplan (1881-1983) was one of the most influential Jewish thinkers of the 20th century.  We believe that his thought may be even more important in the 21st century.

ספרי קפלן בעברית ומבחר מקורות מחקריים על הגותו

ספרי מרדכי מ' קפלן אשר ראו אור בעברית

1.   ערכי היהדות והתחדשותם, עברית: אברהם רגלסון בהשתתפות המחבר, ירושלים: ראובן מס, 1938; מהדורה שנייה עם הקדמה מאת אליעזר שביד, ירושלים: ראובן מס ומרכז מרדכי מ' קפלן, תשס"ג.

2.   האמונה והמוסר: החיים כאמנות העליונה, לא צוין שם המתרגם, ירושלים: ראובן מס, 1954 (הספר לא ראה אור עדיין במקורו האנגלי).

3.  לחידוש פני הציונות, עברית: ראובן סיון, ירושלים: מאורות, 1959; מהדורה שנייה עם הקדמה מאת מוקי צור, ירושלים: הספריה הציונית ומרכז מרדכי מ' קפלן, תשס"ד.

4.   דת האומיות המוסרית: תרומת היהדות לשלום העולם, עברית: נפתלי גולן בהשתתפות המחבר, ירושלים: מסדה-פרס, 1975; מהדורה שנייה עם הקדמה מאת יהוידע עמיר, ירושלים: מוסד ביאליק ומרכז מרדכי מ' קפלן, .2005.

5.   יהדות דינמית, עברית: דבורה בושרי, עורכים: עמנואל ס. גולדסמיט ומל סקולט, הקדמה נוספת: יעקב כהן, תל-אביב: ידיעות אחרונות, 2011.

  ;פריט מס. 5 ניתן לרכישה בחנויות הספרים ובהוצאה. ניתן להשיג את פריטים מס. 1, 3, 4 בקהילת מבקשי דרך בירושלים (ש"י עגנון ,22 ירושלים) פריט 5 ניתן לרכישה בחנויות הספרים ובהוצאה

או בפנייה אל: [email protected].

פריט מס. 2 אזל מן השוק לפני שנים רבות ולא דפס מחדש. ניתן למוצאו רק בספריות מובחרות.

מבחר ספרים, מאמרים ופרקים בעברית על מרדכי מ' קפלן

ספרים:

1. יעקב כהן, מורים לזמן נבוך: עיונים בהגותם של אברהם יצחק הכהן קוק ומרדכי מנחם קפלן, תל-אביב: עקד, 1993. 

2. יעקב כהן ובנג'י גרובר, סולם יעקב: מחשבות יהודיות, עורך: יהוידע עמיר, ירושלים: כרמל ומרכז מרדכי מ. קפלן של קהילת מבקשי דרך, 2012 [הספר פורס את משנתו העצמית של כהן ובתוך כך מפרש סוגיות מרכזיות במשנתו של קפלן]. אחרית דבר מאת יהוידע עמיר: "לפני אלוהים ועם בני האדם: על הגותו של יעקב י' כהן", עמ' 365--372.

3. מל סקולט, יהדות מתחדשת: הביוגרפיה של מרדכי מ. קפלן, עברית: עופרה אביגד, תל-אביב: ידיעות אחרונות, 2004. 

מאמרים:

1. יוסי טרנר, "היחס לציון ולתפוצות בתפיסת מרדכי קפלן את היהדות כציביליזציה", היחס לציון ולתפוצות במחשבה היהודית של המאה ה 20, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד (ספריית הילל בן חיים), תשע"ד, עמ' 213-178.

2. אבי כצמן, "פרשת ויקהל: שבת, משכן ומנורה – תרבות ישראל במשנתו של מרדכי קפלן", בתוך נפתלי

 רוטנברג (עורך): הוגים בפרשה: פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה, תל-אביב: משכל (ידיעות אחרונות); ירושלים: מכון ון ליר, 2005, עמ' 285-278.  

3. יהוידע עמיר, "ונברכו בך כל משפחות האדמה", בתוך: קפלן, דת האומיות המוסרית, עמ' ג-כג. 

4. יהוידע עמיר, "התנועה ליהדות מתחדשת (The Reconstructionist Movement)", בתוך: ירמיהו יובל (עורך), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני; מבט אנציקלופדי, ירושלים: כתר 2007, ב, עמ' 232-228.

5. יואל פינקלמן, "דת וחיים ציבוריים : גלות ומדינה בהגותם של י"ד סולובייצ'יק, א"י השל ומרדכי קפלן", בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2005.  

6. מיכאל רוזנק, "היהודי המחונך: שלושה דגמים", בתוך צבי לם (עורך), עיצוב ושיקום: אסופת מאמרים לזכרם של פרופ' עקיבא ארנסט סימון ופרופ' קרל פרנקנשטיין, ירושלים: בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית, על-ידי הוצאת מגנס, תשנ"ו, עמ' 277-265.

7. עינת רמון, "הרמב"ם במשנת מרדכי קפלן – השפעה וביקורת", דעת, 27 (תשנ"א), עמ' 123-111.

8. עינת רמון, "תורת האדם, חטא, תשובה ופסיכואנליזה בהגותו של מרדכי מנחם קפלן", דעת, 63 (תשס"ח), עמ' 167-147.

9. אליעזר שביד, "היהדות כציוויליזציה והדת כאחד ממרכיביה (הפילוסופיה הריקונסטרוקציוניסטית-הציונית של מרדכי קפלן)", תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש, ד: ההתמודדות עם מרכזי יהדות חדשים בארץ ישראל ובארצות-הברית, תל-אביב: עם עובד ומכון שכטר למדעי היהדות, ,2006 עמ' 387-363. 

10. נדב שיפמן ברמן, "מרדכי קפלן: הוגה ההתחדשות היהודית", דברים אחדים, 20 (תשע"ג), ירושלים: מכון שלום הרטמן, עמ' 6-5.